Logo van Volley Team Temse VOLLEY TEAM TEMSE CLUBINFO START2VOLLEY
CHARTER


CHARTER VT TEMSE    
ALGEMENE GEDRAGSCODE - VOLLEY TEAM TEMSE
 • Elk lid van Volley Team Temse heeft respect voor het materiaal van de club, de clubleden en het andere materiaal in de sporthal.
 • Als club verwachten we dat alle clubleden zich engageren bij de extra-sportieve activiteiten van de club (bv eetdagen, startdag, clubtornooi, ...).
 • Ieder lid dat niet kan deelnemen aan een training, wedstrijd of extra-sportieve activiteit verwittigd zijn/haar verantwoordelijke binnen de club.
 • Onverantwoord gedrag zoals onsportief gedrag, pesten, discreminatie of grof taalgebruik wordt door de club niet getolereerd.
 • Ieder lid betaald tijdig zijn/haar lidgeld en gaat daardoor akkoord met alle afspraken die worden gemaakt in ons charter.
 • Raadpleeg regelmatig onze website, jouw mailbox en ander social media kanalen in verband met wijzigingen en afspraken.


GEDRAGSCODE VOOR SPE(E)L(ST)ERS - VOLLEY TEAM TEMSE
 • Elk lid van onze club tracht maximaal aanwezig te zijn op de voor hem/haar voorziene trainingen, indien je niet aanwezig kan zijn verwittig dan tijdig uw train(st)er. Zo kan de train(st)er eventueel de training nog aanpassen.
 • Iedereen draagt gepaste kledij en schoeisel tijdens de trainingen en wedstrijden. Help met het klaarzetten van de zaal (net, ballen, extra materiaal, ...).
 • Gedraag je leergierig. Doe wat de train(st)er van jou vraagt, begrijp je de uitleg niet vraag dan zeker om extra uitleg. Hou het stil tijdens de uitleg van een oefening, zo stoor je de andere leden niet.
 • Train met ernst en inzet, lach anderen zeker niet uit. Iedereen is er om te leren, help uw teamgenoot of anderen wanneer zij de bedoeling van een oefening niet begrijpen. Gebruik de training en wedstrijden ook niet als moment om bij te praten, dit kan je nadien doen in de cafetaria/kleedkamer.
 • Wanneer je de training moet verlaten, vraag je om toestemming aan de train(st)er. Zo weet de train(st)er waar je bent in geval van nood.
 • Gedraag je sportief bij wedstrijdvormen zodat een ander lid niet gekwetst geraakt. Sportief is ook het helpen van andere leden en/of teamgenoten.
 • Na de training kan je gebruik maken van de kleedkamer en de douches. Laat ook alles netjes achter in de kleedkamer en doucheruimte.


GEDRAGSCODE BIJ WEDSTRIJDEN - VOLLEY TEAM TEMSE
 • Zorg dat je bij thuis - en uitwedstrijden tijdig aanwezig bent op de afgesproken plaats. Indien je bij uitwedstrijden rechtstreeks van thuis uit gaat, laat dit dan zeker weten aan jouw train(st)er.
 • Wanneer je start bij onze club, krijg je een uitrusting waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Zorg er dus steeds voor dat je deze bij hebt tijdens de wedstrijd. Ook voor de hygiëne na een wedstrijd ben je zelf verantwoordelijk. Train dus nooit met uw wedstrijduitrusting
 • De train(st)er bepaalt in eer en geweten wie er speelt, discussieer dus nooit waarom jij niet speelt. Je mag zeker op een constructieve manier vragen waarom je niet speelt.
 • Alle reservespe(e)l(st)ers houden zich klaar om bij een seintje van de train(st)er te starten met op te warmen. Dit is nodig om onmiddellijk te kunnen invallen voor een teamgenoot. Moedig ook jouw teamgenoten aan.
 • De train(st)er bepaalt de opwarming en de wedstrijdtactiek. Iedereen voert dus zonder discussie de gemaakte afspraken uit.
 • Bij een time-out luistert iedereen naar de train(st)er, een gouden regel is dat vooral de train(st)er praat tijdens een time-out.
 • Alle sporttassen, drank en andere zaken zetten we achter de reservebank. Na de wedstrijd ruimen we alles netjes op en helpen we indien nodig met het opruimen van het terrein.
 • Elk lid van Volley Team Temse verbindt zich ertoe om geen commentaar te geven of in discussie te gaan met de scheidsrechter(s) en/of leden van de tegenpartij. Enkel de kapitein van de ploeg mag de scheidsrechter op een beleefde manier aanspreken.
 • Reageer na een wedstrijd niet, onthou je van emotionele commentaar. In je ontgoocheling zal je dingen zeggen waar je nadien spijt van kan hebben. Laat alles eerst een beetje bezinken en praat eventueel over het voorval op de volgende training met jouw train(st)er en/of ploeggenoot.


SPECIFIEKE AFSPRAKEN VOOR OUDERS - VOLLEY TEAM TEMSE
 • Hulp jouw kind om zich aan de afspraken van de club te houden, help uw kind ook met fair play en sportiviteit.
 • Kom zoveel mogelijk het team van jouw kind aanmoedigen.
 • Stimuleer jouw kind om zicht altijd in te zetten tijdens de trainingen en de wedstrijden, dit om jouw kind zijn talenten verder te helpen ontwikkelen. Maar leg vooral ook de nadruk op spelvreugde want een positieve ingesteldheid doet wonderen
 • Help om jouw kind respect te tonen naar andere leden binnen de club, zijn teamgenoten en de leden van de tegenpartij.
 • Toon tijdens wedstrijden appreciatie voor knappe acties, zowel van de eigen ploeg als van de tegenpartij.
 • Respecteer in alle omstandigheden de beslissingen en instructies van de coach en de scheidsrechter(s).
 • Kijk niet enkel naar de score tijdens de wedstrijd en naar het resultaat, maar ook naar de geleverde inspanningen.
 • Wanneer je niet akkoord bent met bepaalde zaken, praat er dan over met de train(st)er en/of een andere verantwoordelijke binnen de club. Best niet onmiddellijk na de wedstrijd/training, maak desnoods een afspraak nadat alles een beetje is bezonken.
HELPENDE OUDERS - VOLLEY TEAM TEMSE


Supporter positief!

We hebben het beste voor met onze kinderen. We leven met hen mee, we willen zo graag dat ze gelukkig zijn. Maar we willen ook dat ze winnen. We denken dat onze aanwezigheid tijdens wedstrijden een positieve invloed heeft op hun gedrag tijdens het spelletje en dus ook op het resultaat. Wij kennen onze kleine kapoen. En toch. Ze hebben ons nodig tijdens moeilijke momenten en via een vuistje, een knipoogje of een “komaan-grimas” moedigen we hen aan en krikken we hun zelfvertrouwen (opnieuw) op. Maar is het zo eenvoudig? Werkt het zo? Help ik zo mijn kind? Wat is nu in feite een aangewezen gedrag langs de kant? Je aanwezigheid tijdens een wedstrijd kan je best beschouwen als een leuk sociaal uitstapje, waarop je blij bent andere mensen te ontmoeten en waarbij je respectvol omgaat met trainers, vrienden, clubgenoten en tegenstanders. Negatieve opmerkingen naar je kind zoals: “Doe nu toch eens je best of ik haal je van het terrein”, of ”speel dan toch sneller verdorie” helpen je kind niet. Kritiek aan het adres van de tegenpartij, genre “dat is al de derde keer dat zij een bal onterecht ‘uit’ roept” deugt ook niet. Probeer eerder tijdens een wedstrijddag een ontspannen, positieve houding aan te nemen, en van je gezicht een zonnetje te maken. Dan zal je kind zich op zijn/haar gemak voelen en niet schuldig en verantwoordelijk voor jouw negatieve houding.

Help de trainer!

Coaching is het domein van de train(st)er. Jouw goedbedoelde aanmoedigingen en/of raadgevingen leiden de aandacht af van de communicatie tussen jouw kind en de train(st)er, of interfereren ermee. Probeer jezelf in het decor te laten opgaan en vermijd op te vallen of de aandacht naar je toe te trekken. En loop niet ostentatief weg omdat je te gespannen bent, want qua boodschap voor je kind kan dat ook tellen.

Na de wedstrijd kan je de train(st)er helpen. Geef hem of haar jouw bevindingen. Je kan met de train(st)er bvb praten over het correcte gebruik van een routine. Nam je kind voldoende tijd tussen twee balwisselingen? En werd die tijd nuttig ingevuld? Kon je kind zich steeds concentreren ondanks het luidruchtige gedrag van de spe(e)l(st)ers op het terrein ernaast? Kon je kind zich altijd opnieuw opladen? Kon je kind door middel van zijn ademhaling tot ontspanning en een hernieuwde focus komen?

Uw gedrag wordt gekopieerd!

Onze kinderen hebben de neiging om het gedrag van hun ouders te observeren en deze gedragingen, attitudes en emotionele reacties ook te imiteren. Als je regelmatig beslissingen van de scheidsrechter aanvecht, als je gespannen, nagelbijtend of met schokkende benen langs de kant de wedstrijd volgt, of als je je emotioneel onzeker toont, dan zou het best kunnen dat je kind gelijkaardig gedrag op het terrein zal vertonen. Wat dan weer niet zal bijdragen tot zijn/haar spel. Je kan je kind een positieve houding tonen door op een gecontroleerde wijze met je emoties en gedrag om te gaan. Bijvoorbeeld naar de scheidsrechter toe.

Lichaamstaal!

Lichaamstaal is een uitgesproken communicatiemiddel. En net zoals je weet hoe je kind zich voelt en wat het tijdens een wedstrijd denkt, zo houdt je kind ook je lichaam in het oog. Je dochter of zoon vindt het ongetwijfeld fijn als je kalm en ontspannen bent en voldoende interesse toont. Maak ook tijdens de wedstrijd af en toe een praatje met je buurman, geniet van de wedstrijd en geef toch niet de indruk dat je elke bal wil zien vliegen.

Aanmoedigingen en applaus horen uiteraard ook bij een wedstrijd. Indien je applaudisseert, doe het dan voor “goed” volleybal en niet enkel voor “gewonnen punten”. En doe het zowel voor goed volley van je eigen kind als dat van zijn/haar tegenstander. Zodat je toont dat zijn/haar tegenstander ook talenten heeft.

Voor de wedstrijd!

De dag voor een wedstrijd kan je al een paar zaken doen om een “succes” van je uitstap te maken. ’s Avonds kan je al het programma van de dag doorspreken. Wanneer opstaan? Om hoe laat vertrekken? Om hoe laat inspelen, indien dit praktisch mogelijk is? Wanneer eten? Hou bij het maken van een planning rekening met mogelijke hindernissen onderweg zoals een file of een omleiding. Als je kind over de komende wedstrijd wil spreken, luister dan aandachtig en maak er een leuk praatje van. Er bovenal een ontspannen avond van maken! En hoewel je uiteraard op weg naar het terrein de ontspannen sfeer tracht te behouden, is het best mogelijk dat je kind zich langzaam begint af te sluiten als een soort matchvoorbereiding. Probeer ter plaatse de communicatie tussen train(st)er (indien aanwezig) en kind niet in de weg te staan. Hou je bijvoorbeeld afzijdig tijdens een eventuele voorbespreking.

Na de wedstrijd!

Respecteer ook nu de volgorde: vang je kind op maar hou er rekening mee dat de train(st)er eerst met je zoon of dochter de wedstrijd wil bespreken. Ook hier kan je dit best op een rustige, ontspannen manier doen. Typisch voor volley is de spanning tot op het einde. Winst en verlies kunnen tot de laatste balwisseling kantelen. Daardoor zit je als meevoelende ouder, vaak met een grote hoeveelheid opgekropte spanning. Eens het spelletje voorbij wordt die spanning dan ontlucht door een gedetailleerde, maar voor je kind op dat ogenblik totaal overbodige, analyse van alle goede en slechte punten Op weg naar huis kunnen er ook wel “drama’s” plaats vinden. Tijdens het autorijden ontstaat immers onbewust makkelijk een moment van hardere communicatie. Er is dan immers maar beperkt oogcontact en dit kort na een emotionele gebeurtenis. Hier is echt voorzichtigheid geboden. En als die andere chauffeur je bovendien niet jouw voorrang gaf, zodat je verdorie helemaal in de remmen moest, kan te snel een uitspraak als “En als jij zo blijft verder spelen dan kan je beter stoppen.” volgen!

Onthou je zoveel mogelijk van commentaar op het volley zelf, en spreek er enkel over indien je kind er zelf op aanstuurt. Blijf zoeken tot je een gemeenschappelijk positief gespreksonderwerp vindt. Indien je ontevreden was over een bepaald aspect zoals bvb de inzet van je kind, bespreek dit dan kort later op een gepast moment. Eens thuisgekomen laat je je kind de opgedane indrukken op zijn/haar eigen manier verwerken. Gun het tijd om alles wat te laten bezinken. Laat hem/haar zelf beslissen waar hij/zij zin in heeft. Voor zover het binnen de perken blijft natuurlijk.

En wat als het toch zo moeilijk is om je eigen emoties onder controle te houden?

Ken jezelf! Als je het erg moeilijk hebt om je emoties tijdens een wedstrijd van je kind te beheersen, en als je op die manier een negatieve invloed op zijn/haar spel uitoefent, dan kan je je beter afzijdig houden tot je voelt dat je wat gekalmeerd bent. Een goede stelregel is de ’10- seconden’ regel: driemaal diep in- en uitademen, bij het uitademen de negatieve emoties ‘afblazen’ en terwijl nadenken zodat het eerste wat je zegt iets positief is over het gedrag van je zoon of dochter tijdens (bvb goede inzet, rustig gebleven bij het op achterstand komen, correct gereageerd op een verkeerde “call”) of na de wedstrijd (bvb zelf naar een korte evaluatie met de trainer gevraagd.                 
      SPORTHAL       NUTIGE LINKS       SITEMAP
      Sporthal 'Het Gelaag' (S10)         Home
      Volley Vlaanderen       Clubinfo
      Thuiswedstrijden & Trainingen       Volley Oost-Vlaanderen       Senioren
      Sparrenlaan 25       Volleyscores       Jeugd
      9140 Steendorp       Sportdienst Temse       Sponsors
      03 827 87 48     Trooper VTT       Events
                Start2volley
     VOLLEY TEAM TEMSE - 2020